ROE-131 “If You Can Put Up With It, It’s Good To Be Inserted” Yuka Mizuno